Order by Ferenc Bajor, military commandant of Novi Sad, for the deportation of citizens who arrived at Novi Sad after October 1918, April 25, 1941

Museum of Vojvodina, Poster Collection, Inv. No. 4230, 90 x 62.5 cm

Hungary took advantage of the German invasion to retake areas that had been under Hungarian control before 1920 and to expel Serbs, Montenegrins, Jews, and Roma from them. In smaller towns and villages the contents of this proclamation were announced by the town criers in the traditional way, while in Novi Sad and other cities in Bačka it appeared on April 25, 1941, in the form of posters in shop windows and on street corners. Forcible evictions were carried out in April and May 1941. Expulsions were carried out from Bačka into the territory of the so called Independent State of Croatia and from there on into Serbia; only from certain locations in north Bačka were the residents relocated to Banat. Those originating from Baranja were exiled to their birthplaces. Following a ban by the German regime, non-exiled citizens were interned.

Naredba generala Ferenca Bajora, vojnog komandanta Novog Sada, o iseljavanju doseljenih poslije oktobra 1918. godine, Novi Sad, 25. april 1941

Muzej Vojvodine, Zbirka plakata, inv. br. 4230, 90 x 62,5 cm

U manjim mjestima su, kao i inače, sadržaj ovog proglasa stanovništvu objavili dobošari, dok se u Novom Sadu i drugim gradovima Bačke naredba Vojnog zapovjedništva pojavila na reklamnim stubovima, izlozima i ćoškovima kuća u prometnijem dijelu grada 25. aprila 1941. godine. Prisilno iseljavanje vršeno je u aprilu i maju 1941. godine. Iz Bačke se iseljavalo na teritoriju tzv. Nezavisne Države Hrvatske i dalje u okupiranu Srbiju, mada je stanovništvo pojedinih kolonističkih mjesta sjeverne Bačke prebacivano u Banat. Oni koji su bili porijeklom iz Baranje protjerivani su u svoja rodna mjesta. Poslije zabrane Nijemaca, neprotjerano stanovništvo je odvođeno u logore.

Naredba generala Ferenca Bajora, vojnog zapovjednika Novog Sada, o iseljavanju doseljenih nakon listopada 1918. godine,  Novi Sad, 25. travanj 1941. godine

Muzej Vojvodine, Zbirka plakata, inv. br. 4230, 90 x 62,5 cm

U manjim mjestima su, kao i inače, sadržaj ovog proglasa stanovništvu objavili dobošari, dok se u Novom Sadu i drugim gradovima Bačke naredba Vojnog zapovjedništva pojavila na reklamnim stupovima, izlozima i uglovima kuća u prometnijem dijelu grada 25. travnja 1941. godine. Prisilno iseljavanje provedeno je u travnju i svibnju 1941. godine. Iz Bačke se iseljavalo na teritorij tzv. Nezavisne Države Hrvatske i dalje u okupiranu Srbiju, iako je stanovništvo pojedinih kolonističkih mjesta sjeverne Bačke razmještano i u Banat. Oni koji su bili porijeklom iz Baranje, protjerivani su u svoja rodna mjesta. Poslije zabrane Nijemaca, neprotjerano stanovništvo odvođeno je u logore.

Befehl von Ferenc Bajor, Militärkommandant von Novi Sad, zur Deportation von  Einwohnern, welche nach  Oktober 1918 nach Novi Sad gekommen sind, 25. April 1941

Muzej Vojvodine, Plakatsammlung, Novi Sad              

Mit dem Friedensvertrag von Trianon vom 4. Juni 1920 verlor Ungarn zwei Drittel seines ehemaligen Staatsgebietes. Die Gebiete des West Banat, Bačka, Süd Baranja, Međimurje und Prekmurje gingen an den SHS-Staat (Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen). Das Horthy-Regime versuchte diese Länder wiederzuerlangen. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen im Zuge des Balkanfeldzugs und der Kapitulation Jugoslawiens am 17. April 1941 nutzte auch Ungarn die Gelegenheit und annektierte Gebiete in Nordjugoslawien. Am 25. April befahl der Militärkommandant von Novi Sad (Bačka) allen Serben, Montenegrinern, Juden und Roma, die sich nach Oktober 1918 hier niedergelassen hatten, das Land zu verlassen. Damit wollte man Fakten für ein „ethnisch reines“ ungarisches Gebiet schaffen. Diese Anordnung wurde überall in der Stadt plakatiert; die Zwangsräumungen wurden noch im April und Mai 1941 gewaltsam durchgeführt.

Rozkaz Ferenca Bajora, komendanta wojskowego w Nowym Sadzie, dotyczący deportacji obywateli przybyłych do Nowego Sadu po październiku 1918 r.;
25 kwietnia 1941 r.

Muzeum Vojvodina, Kolekcja Plakatów, Nr inw. 4230, 90 x 62.5 cm

Węgry skorzystały z niemieckiej inwazji, by odzyskać obszary, które znajdowały się pod kontrolą Węgier przed rokiem 1920, i wydalić z nich Serbów, Czarnogórców, Żydów i Romów. W mniejszych miastach i wioskach treść tej proklamacji została ogłoszona przez miejskich obwoływaczy w tradycyjny sposób, podczas gdy w Nowym Sadzie i innych miastach w Bačce pojawiła się 25 kwietnia 1941 r. w postaci plakatów w witrynach sklepowych i na rogach ulic. Przymusowe eksmisje przeprowadzono w kwietniu i maju 1941 r. Wypędzenia miały miejsce z miasta Bačka na terytorium tak zwanego Niezależnego Państwa Chorwacji, a stamtąd do Serbii; tylko z niektórych miejsc na północy Bačka mieszkańcy przenieśli się do Banat. Pochodzący z Baranji zostali zesłani do miejsca urodzenia. Po wprowadzeniu rozkazu przez reżim niemiecki, obywatele niezesłani zostali internowani.

Naredba generala Ferenca Bajora, vojnog komandanta Novog Sada, o iseljavanju doseljenih posle oktobra 1918. godine, Novi Sad, 25. april 1941

Muzej Vojvodine, Zbirka plakata, inv. br. 4230, 90 x 62,5 cm

U manjim mestima su, kao i inače, sadržaj ovog proglasa stanovništvu objavili dobošari, dok se u Novom Sadu i drugim gradovima Bačke naredba Vojnog zapovedništva pojavila na reklamnim stubovima, izlozima i ćoškovima kuća u prometnijem delu grada 25. aprila 1941. godine. Prisilno iseljavanje vršeno je u aprilu i maju 1941. godine. Iz Bačke se iseljavalo na teritoriju tzv. Nezavisne Države Hrvatske i dalje u okupiranu Srbiju, mada je stanovništvo pojedinih kolonističkih mesta severne Bačke prebacivano u Banat. Oni koji su bili poreklom iz Baranje proterivani su u svoja rodna mesta. Posle zabrane Nemaca, neproterano stanovništvo je odvođeno u logore.

Ukaz Ferenca Bajorja, vojaškega poveljnika Novega Sada, za deportacijo državljanov, ki so imigrirali po oktobru 1918, Novi Sad, 25. april 1941

Vojvodinski muzej, Zbirka plakatov, inv. št. 4230, 90 x 62,5 cm

V manjših mestih in po vaseh so razglas prebrali mestni izklicevalci, kot je bila takrat navada, v Novem Sadu in drugih mestih Bačke pa se je razglas vojaškega poveljstva 25. aprila 1941 pojavil v obliki oglasnih sporočil v izložbah in na pročeljih hiš prometnejših delov mesta. Prisilne deložacije so izvedli v aprilu in maju 1941. Prebivalci Bačke so bili izgnani na ozemlje tako imenovane Neodvisne države Hrvaške in od tam v Srbijo. Iz določenih krajev severne Bačke so prebivalce izgnali v Banat. Tisti, ki so bili izvorno iz Baranje, so bili izgnani tja. Po ukazu nemškega režima so bili tisti, ki niso bili deložirani, internirani.