Genoa foster homes memory book for the children of Rijeka, 1919

Maritime and History Museum of the Croatian Littoral Rijeka, Rijeka, PPMHP KPO-PZ 18647, 14 x 17.4 cm

The Austro-Hungarian Empire collapsed at the end of World War I, leaving the political status of its former territories uncertain. One of the main questions was what should happen to the city of Rijeka, which was initially put under the military control of the Allies. There was fervent political agitation for Rijeka to become part of either the Kingdom of Italy or the new Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. Even children were drawn into the political manipulation and propaganda. Gripped by fear of the “growing Slavic danger”, Rijeka’s Italian citizens temporarily sent their children to be fostered in the city of Genoa. In memory of this event, families who fostered “refugee” children from Rijeka created a book dedicated to the mothers, brothers and sisters of Rijeka, expressing their gratitude for the trust placed in them in 1919.

Spomenar udomitelja riječke dece u Đenovi 1919. godine

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, PPMHP KPO-PZ 18647, 14 x 17,4 cm

Po okončanju Prvog svjetskog rata, raspada se Austro-Ugarska monarhija, a upitna postaje politička pripadnost njenih teritorija. Između ostalog veliko je pitanje što će biti s gradom Rijekom koja je u prvi mah stavljena pod protektorat međunarodnih snaga pobjedničke alijanse. Burna događanja u gradu uglavnom su potaknuta političkom agitacijom da Rijeka bude priključena Kraljevini Italiji ili novoj državi Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca. U političkim manipulacijama i propagandi koriste se i najmlađi – djeca. Zbog političkom propagandom iscenirane histerije riječkih Talijana pred “rastućom slavenskom opasnošću”, djeca su privremeno bila sklonjena i udomljena u talijanskim porodicama u Đenovi. U spomen tom događanju, porodice koje su privremeno udomile “izbjeglu” riječku djecu, sastavile su Spomenar posvećen riječkim majkama, braći i sestrama, zahvaljujući na velikom povjerenju koje im je iskazano 1919. godine.

Spomenar udomitelja riječke djece u Genovi 1919. godine

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, PPMHP KPO-PZ 18647, 14 x 17,4 cm

Po okončanju Prvog svjetskog rata, raspada se Austro-Ugarska Monarhija, a upitna postaje politička pripadnost njenih teritorija. Između ostalog veliko je pitanje što će biti s gradom Rijekom koja je u prvi mah stavljena pod protektorat međunarodnih snaga pobjedničke alijanse. Burna događanja u gradu uglavnom su potaknuta političkom agitacijom da Rijeka bude priključena Kraljevini Italiji ili novoj državi Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca. U političkim manipulacijama i propagandi koriste se i najmlađi – djeca. Zbog političkom propagandom iscenirane histerije riječkih Talijana pred „rastućom slavenskom opasnošću”, djeca su privremeno bila sklonjena i udomljena u talijanskim obiteljima u Genovi. U spomen tom događanju, obitelji koje su privremeno udomile „izbjeglu” riječku djecu, sastavile su Spomenar posvećen riječkim majkama, braći i sestrama, zahvaljujući na velikom povjerenju koje im je iskazano 1919. godine.

Erinnerungsbuch, Pflegeheim in Genua für Kinder aus Rijeka, 1919

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie zu Ende des Ersten Weltkrieges wurde Rijeka (italienisch Fiume) zu einem heftig umstrittenen Ort zwischen Italien und Jugoslawien. Am 12. September 1919 wurde die Stadt von italienischen Freischärlern unter Gabriele D’Annunzio eingenommen, der damit – gegen den Willen der italienischen Regierung – vollendete Tatsachen schaffen wollte. D’Annunzio betrieb eine Politik der „slavofobia“ und Italianisierung; die politische Propaganda machte auch vor den Kindern nicht Halt. Italienische Kinder wurden befristet nach Genua geschickt, um sie vor einer behaupteten  „slawischen Gefahr“ zu retten. Dieses Buch wurde als  Erinnerung an den Aufenthalt in den Gastfamilien gestaltet.

Księga pamięci domów zastępczych dla dzieci z Rijeki w Genui, 1919 r.

Muzeum Morskie i Historyczne Chorwackiego Wybrzeża Rijeka, Rijeka, PPMHP KPO-PZ 18647,
14 x 17,4 cm

Imperium austro-węgierskie upadło pod koniec I wojny światowej, a status polityczny byłych terytoriów nie był pewny. Jednym z głównych pytań było, co powinno stać się z miastem Rijeka, które początkowo zostało poddane wojskowej kontroli przez Aliantów. Nastała żarliwa polityczna agitacja, by Rijeka stała się częścią Królestwa Włoch lub nowego Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Nawet dzieci zostały wciągnięte w manipulację polityczną i propagandę.  Targani strachem przed “rosnącym słowiańskim niebezpieczeństwem”, włoscy obywatele Rijeki tymczasowo wysłali swoje dzieci, aby wychowywały się w Genui. Na pamiątkę tego wydarzenia rodziny, które wspierały dzieci będące “uchodźcami” z Rijeki, stworzyły książkę poświęconą matkom, braciom i siostrom w Rijece, wyrażając wdzięczność za zaufanie, jakim obdarzyli ich w 1919 roku.

Spomenar udomitelja riječke dece u Đenovi 1919. godine

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, PPMHP KPO-PZ 18647, 14 x 17,4 cm

Po okončanju Prvog svetskog rata, raspada se Austrougarska monarhija, a upitna postaje politička pripadnost njenih teritorija. Između ostalog veliko je pitanje šta će biti s gradom Rijekom koja je u prvi mah stavljena pod protektorat međunarodnih snaga pobedničke alijanse. Burna događanja u gradu uglavnom su potaknuta političkom agitacijom da Rijeka bude priključena Kraljevini Italiji ili novoj državi Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca. U političkim manipulacijama i propagandi koriste se i najmlađi – deca. Zbog političkom propagandom iscenirane histerije riječkih Italijana pred „rastućom slavenskom opasnošću”, deca su privremeno bila sklonjena i udomljena u italijanskim porodicama u Đenovi. U spomen tom događanju, porodice koje su privremeno udomile „izbeglu” riječku decu, sastavile su Spomenar posvećen riječkim majkama, braći i sestrama, zahvaljujući na velikom poverenju koje im je iskazano 1919. godine.

Spominska knjiga otrok iz Reke v rejništvu v Genovi iz leta 1919

Pomorski in zgodovinski muzej hrvaškega primorja, Reka, PPMHP KPO-PZ 18647, 14 x 17,4 cm

Po koncu prve svetovne vojne in razpadu Avstro-Ogrskega cesarstva je bilo stanje ozemelj, ki so mu nekoč pripadala, vprašljivo. Eno izmed pomembnih vprašanj je bilo, kaj naj bi se zgodilo z Reko, ki je bila sprva pod okriljem mednarodnih zaveznic. Napeto stanje v mestu je bilo posledica političnega rovarjena, da bi rekla postala del Kraljevine Italije ali novonastale Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Za politično manipuliranje in propagando so se posluževali tudi otrok. Zaradi histerije, ki je nastala kot posledica politične propagande, so italijanski prebivalci Reke v strahu pred »naraščajočo slovansko nevarnostjo« svoje otroke začasno poslali v rejo v Genovo. V spomin na ta dogodek so družine, ki so gostile »begunske« otroke iz Reke, napravile knjigo posvečeno mamam, bratom in sestram v Reki, v kateri so izrazile hvaležnost za zaupanje, ki so jim ga 1919. izkazali.