Tin can “Breakfast Cocoa. A gift from American Jews”, 1945-1948

Wien Museum, Inv. No. 231.785, 17.3 x 9.8 x 5.9 cm

Directly after the end of World War II, around 75,000 Jewish survivors arrived at the hastily erected DP (displaced person) camps in Germany and Austria, mostly in the US occupation zone. The Jewish DPs were also supported by Jewish aid organizations and individuals. The largest camp for Jewish DPs in Vienna was in the former Rothschild Hospital belonging to the Vienna Jewish Community. The American Jewish Joint Distribution Committee, the largest American Jewish aid organization, was mainly responsible for their care here. The “Joint” attempted to build up an infrastructure in the camps for the Jewish DPs, not only meeting their immediate food and clothing needs but also taking care of education and cultural, religious, and organizational matters. They also provided kosher food for religious DPs. This can probably came from a care packet of this sort.

Konzerva za hranu: kakao za doručak, poklon američkih Jevreja putem Američkog jevrejskog komiteta za udruženu raspodjelu (American Jewish Joint Distribution Committee)

Muzej grada Beča (Wien Museum), inv. br. 231.785, 17,3 x 9,8 x 5,9 cm

Neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata oko 75.000 preživjelih Jevreja pristiglo je u nabrzinu podignute kampove za raseljena lica (DP – displaced persons) u Njemačkoj i Austriji koji su se pretežno nalazili u američkoj okupacionoj zoni. Raseljene Jevreje pomagale su, takođe, i jevrejske organizacije i pojedinci. Najveći kamp za raseljene Jevreje u Beču nalazio se u bivšoj Rotšildovoj bolnici i pripadao je Bečkoj jevrejskoj opštini. Najvećim dijelom, ova raseljena lica primala su pomoć Američkog jevrejskog komiteta za udruženu raspodjelu (American Jewish Joint Distribution Committee), najveće američke jevrejske humanitarne organizacije. Ova organizacija radila je na izgradnji infrastrukture u kampovima za raseljene Jevreje, te je vodila računa ne samo o hitnim potrebama u vidu hrane i odjeće, nego i o obrazovnim, kulturnim, religijskim i drugim organizacijskim potrebama. Takođe, osiguravali su košer hranu za religiozna raseljena lica. Ova konzerva za hranu potiče, najvjerovatnije, iz jednog takvog paketa.

Konzerva za hranu: kakao za doručak, poklon američkih Židova putem Američkog židovskog komiteta za udruženu raspodjelu (American Jewish Joint Distribution Committee)

Muzej grada Beča (Wien Museum), inv. br. 231.785, 17,3 x 9,8 x 5,9 cm

Neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata oko 75.000 preživjelih Židova pristiglo je u nabrzinu podignute kampove za raseljene osobe (DP – displaced persons) u Njemačkoj i Austriji koji su se pretežno nalazili u američkoj okupacijskoj zoni. Raseljene Židove pomagale su, također, i židovske organizacije i pojedinci. Najveći kamp za raseljene Židove u Beču nalazio se u bivšoj Rothschildovoj bolnici i pripadao je Bečkoj židovskoj općini. Najvećim dijelom, ove raseljene osobe primale su pomoć Američkog židovskog komiteta za udruženu raspodjelu (American Jewish Joint Distribution Committee), najveće američke židovske humanitarne organizacije. Ova organizacija radila je na izgradnji infrastrukture u kampovima za raseljene Židove, te je vodila računa ne samo o hitnim potrebama u vidu hrane i odjeće, nego i o obrazovnim, kulturnim, religijskim i drugim organizacijskim potrebama. Također, osiguravali su košer hranu za religiozne raseljene osobe. Ova konzerva za hranu potječe, najvjerovatnije, iz jednog takvog paketa.

Lebensmittelkonserve  „Breakfast Cocoa. A gift from American Jews“, 1945–1948

Wien Museum, Inv. Nr. 231.785

Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges strömten an die 75.000 jüdische Überlebende in hastig errichtete DP-Lager in Deutschland und Österreich; diese befanden sich überwiegend in der amerikanischen Besatzungszone. Die jüdischen „Displaced Persons“ wurden außerdem von jüdischen Hilfsorganisationen und Einzelpersonen unterstützt. In Wien befand sich das größte  derartige Lager für jüdische DPs im ehemaligen Rothschild-Spital der Wiener Israelitischen Kultusgemeinde. Hier kümmerte sich vor allem das „American Jewish Joint Distribution Committee“, die größte amerikanisch-jüdische Hilfsorganisation, um die Flüchtlinge. Der Joint versuchte eine Infrastruktur aufzubauen, die sich sowohl um die unmittelbaren materiellen Bedürfnisse, aber auch um  Erziehung und kulturelle, religiöse und organisatorische Angelegenheiten kümmerte. Auch die Versorgung der religiösen DPs mit koscherer Nahrung gehörte zu seinen Aufgaben. Diese Lebensmittelkonserve dürfte aus einem derartigen Carepaket stammen.

Blaszana puszka “Kakao śniadaniowe. Prezent od amerykańskich Żydów “, 1945-1948r.

Muzeum Wiedeńskie, Nr inw. 231.785, 17.3 x 9.8 x 5.9 cm

Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej około 75 000 ocalałych Żydów przybyło do pospiesznie wzniesionych obozów DP (przesiedleńców) w Niemczech i Austrii, głównie w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Żydowscy DP byli również wspierani przez żydowskie organizacje i osoby prywatne. Największy obóz dla żydowskich przesiedleńców w Wiedniu znajdował się w dawnym szpitalu Rotszylda należącym do wiedeńskiej gminy żydowskiej. Za ich opiekę odpowiedzialny był przede wszystkim Amerykańsko-Żydowski Połączony Komitet Rozdzielczy („Joint“) , największa amerykańska organizacja żydowska. “Joint” próbował zbudować infrastrukturę w obozach dla żydowskich DP, nie tylko zaspokajając ich bezpośrednie potrzeby żywieniowe i odzieżowe, ale także dbając o edukację oraz sprawy kulturalne, religijne i organizacyjne. Zapewnili także koszerne jedzenie dla religijnych Żydów. Ta puszka pochodzi prawdopodobnie z takiego pakietu opieki.

Konzerva za hranu: kakao za doručak, poklon američkih Jevreja putem Američkog jevrejskog komiteta za udruženu raspodelu (American Jewish Joint Distribution Committee)

Muzej grada Beča (Wien Museum), inv. br. 231.785, 17,3 x 9,8 x 5,9 cm

Neposredno nakon završetka Drugog svetskog rata oko 75.000 preživelih Jevreja pristiglo je u nabrzinu podignute kampove za raseljena lica (DP – displaced persons) u Nemačkoj i Austriji koji su se pretežno nalazili u američkoj okupacionoj zoni. Raseljene Jevreje pomagale su, takođe, i jevrejske organizacije i pojedinci. Najveći kamp za raseljene Jevreje u Beču nalazio se u bivšoj Rotšildovoj bolnici i pripadao je Bečkoj jevrejskoj opštini. Najvećim delom, ova raseljena lica primala su pomoć Američkog jevrejskog komiteta za udruženu raspodelu (American Jewish Joint Distribution Committee), najveće američke jevrejske humanitarne organizacije. Ova organizacija radila je na izgradnji infrastrukture u kampovima za raseljene Jevreje, te je vodila računa ne samo o hitnim potrebama u vidu hrane i odeće, nego i o obrazovnim, kulturnim, religijskim i drugim organizacijskim potrebama. Takođe, osiguravali su košer hranu za religiozna raseljena lica. Ova konzerva za hranu potiče, najverovatnije, iz jednog takvog paketa.

Pločevinasta škatlica: Kakav za zajtrk, darilo ameriških Židov prek organizacije American Jewish Joint Distribution Committee

Dunajski muzej, inv. št. 231.785, 17,3 x 9,8 x 5,9 cm

Kmalu po koncu druge svetovne vojne je v Nemčijo in Avstrijo prišlo okrog 75.000 Židov, predvsem v dele, ki jo bili pod ameriško okupacijo. Nastanili so jih v na hitro postavljena začasna bivališča za razseljene osebe. Razseljene Žide so poleg njih podpirale tudi organizacije za pomoč Židom, kot tudi posamezniki. Največje začasno bivališče za Žide na Dunaju je bila nekdanja bolnišnica Rothschild, ki je pripadala dunajski židovski skupnosti. Tam je zanje skrbeli večinoma organizacija American Jewish Joint Distribution Committee, največja ameriška židovska humanitarna organizacija. Želeli so vzpostaviti infrastrukturo v začasnih naseljih za razseljene Žide, ki bi skrbela ne le za hrano in obleko, ampak bi urejala tudi izobraževanje in duhovno življenje in organizacijske potrebe skupnosti. Prizadevali so si priskrbeti tudi košer živila za verne razseljence. Pločevinka je bila najverjetneje takega del paketa z živili.